Księgowość w Szwecji

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej znajomość regulacji dotyczących księgowości to podstawa prawidłowego funkcjonowania firmy. Szwedzki przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak wystawiać faktury oraz jakie stawki podatków i terminy rozliczeń z urzędem go obowiązują – szczegółowe aspekty prowadzenia księgowości można powierzyć specjalistom z tej dziedziny. Dzięki aktualnej wiedzy na temat rachunkowości firma w Szwecji będzie działała sprawnie i w zgodzie z przepisami, a przedsiębiorca nie będzie miał problemów ze Skatteverket – szwedzkim urzędem podatkowym.

USTAWY REGULUJĄCE KSIĘGOWOŚĆ W SZWECJI

Księgowość w Szwecji regulowana jest przez tak zwaną Ustawę o rachunkowości (bokföringslagen) z 1999 roku oraz Ustawę o sprawozdaniach rocznych (årsredovisningslagen) z 1995 roku. Nadzór nad przepisami i rozporządzeniami związanymi z księgowością sprawuje Bokföringsnämnden (BFN) – Rada Szwedzkich Standardów Rachunkowości.

Jakie ustawy regulują szwedzką księgowość?

Do rejestrowana transakcji związanych z prowadzoną działalnością konieczny jest dostęp do jednego z certyfikowanych programów księgowych posiadającego odpowiednie zabezpieczenia. Korzystanie z programów obsługujących arkusze kalkulacyjne typu Microsoft Excel nie jest dozwolone.

Obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na rodzaj i skalę działalności firmy.

Zgodnie z ustaleniami Ustawy rachunkowość szwedzkiej firmy może być prowadzona przez samego właściciela albo przez wykwalifikowanego księgowego, jednak w każdym przypadku to właściciel firmy ponosi ostateczną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgowości. Ze względu na to, że sprawy księgowe wymagają doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji wybierając biuro rachunkowe w Szwecji warto korzystać z usług jedynie zarejestrowanych księgowych, którzy odebrali stosowne wykształcenie i posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego na terenie Szwecji. Biuro rachunkowe lub księgowego można sprawdzić za pośrednictwem Revisorsinspektionen.

Rozliczenia i sprawy finansowe firmy mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę. Właściciel działalności może również korzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Szwedzka księgowość nakłada na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania wszystkich transakcji związanych z prowadzoną działalnością oraz przechowywania firmowych dokumentów zgodnie z aktualnymi regulacjami. Dotrzymywanie wyznaczonych przez urzędy terminów i prawidłowość rozliczeń są bardzo ważne – niedopełnienie obowiązków, nieterminowość i uchybienia w rachunkowości mogą doprowadzić do częstych kontroli przeprowadzanych przez urząd podatkowy – Skatteverket.

Księgowość firmy w Szwecji jest istotna również z punktu widzenia urzędów, banków i kontrahentów. Kondycja finansowa i rachunki przedsiębiorstwa są brane pod uwagę przez:

 • urząd skarbowy w celach rozliczenia podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • instytucje finansowe, gdy przedsiębiorca planuje wzięcie kredytu,
 • dostawców, gdy firma kupuje towary z odroczonym terminem płatności,
 • potencjalnych inwestorów.

SZWEDZKA FAKTURA

Faktura wystawiana przez szwedzkie firmy ma standardową formę – znajdują się na niej podstawowe informacje dotyczące sprzedawcy i nabywcy oraz towaru bądź usługi będących przedmiotem transakcji.

Co powinno znaleźć się na fakturze w Szwecji?

Aby móc wystawiać faktury, działalność musi posiadać firmowy numer konta bankowego oraz mieć nadany numer identyfikacyjny. Jeśli faktura wystawiana jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dokument powinien zawierać również numer identyfikacyjny firmy, nazwę oraz miejsce siedziby spółki w Szwecji (wystarczy podać miasto albo gminę).

Prawidłowość wystawianych faktur jest bardzo ważna – to dokument sprzedaży stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot należności od kontrahenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura powinna zostać przygotowana z datą dostarczenia klientowi towaru lub usługi. Księgowość firmy w Szwecji może być prowadzona samodzielnie przez właściciela albo zostać zlecona profesjonalnej firmie zewnętrznej. Warto jednak pamiętać, że do przygotowywania faktur nie wolno wykorzystywać programu Microsoft Excel – akceptowane jest jedynie przeznaczone do tego celu certyfikowane oprogramowanie. Dokumenty należy przechowywać przy pomocy specjalnego programu spełniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Kontrola prawidłowości wystawianych faktur i dbałość o porządek firmowej dokumentacji są szczególnie przydatne, gdy pojawiają się zaległości ze strony kontrahentów lub w firmie przeprowadzana jest kontrola ze strony szwedzkiego urzędu.

Szwedzkie faktury zazwyczaj wystawiane są w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze standardem Svefaktura. Na wzór organów państwowych i agencji rządowych coraz więcej prywatnych przedsiębiorstw obsługuje tylko szwedzkie e-faktury ułatwiając sobie w ten sposób kontakt z urzędami i kontrahentami. Papierowe druki nadal są akceptowane, ale stopniowo wycofuje się je z powszechnego obiegu.

Firmy zobowiązane do opłacania podatku VAT powinny wystawiać faktury uwzględniające właściwą stawkę podatku. Jedynie szwedzki VAT poprawnie wykazany na fakturze umożliwia odliczenie naliczonego podatku.

KONTA KSIĘGOWE

Konta księgowe w Szwecji wykorzystywane są do rejestrowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w związku z prowadzoną działalnością. Każde konto księgowe przeznaczone jest do rejestrowania konkretnych zdarzeń, a wszystkie razem tworzą plan kont.

Plan kont to podsumowanie rachunków zaksięgowanych przez daną firmę. Dzięki niemu szwedzki przedsiębiorca może wykazać przebieg zdarzeń gospodarczych w danym okresie czasu. Standardowy plan kont (BAS) zawiera schemat zakwalifikowania konkretnego zdarzenia. Należy pamiętać, że zdarzenia gospodarcze powinny zostać prawidłowo dopasowane do poszczególnych kont księgowych – salda kont wpisywane są do rocznego zeznania podatkowego.

Szwedzki przedsiębiorca może korzystać ze standardowego planu kont BAS albo samodzielnie skonfigurować swój plan kont dostosowując go do potrzeb firmy.

Konta księgowe w Szwecji składają się z czterech cyfr. O przynależności do konkretnego decyduje pierwsza cyfra wskazująca na klasę konta – 1 zarezerwowana jest dla aktywów, 2 dla zobowiązań, 3 dla przychodów, a 4-8 dla kosztów. Druga cyfra konta wskazuje na grupę kont, natomiast wszystkie cztery określają konkretne konto księgowe.

Szwedzkie konta księgowe

Szwedzka firma powinna posiadać konto bankowe, które będzie wykorzystywane do przeprowadzania wszelkich operacji finansowych związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku spółek firmowe konto w szwedzkim banku przeznaczone jest również do zdeponowania kapitału początkowego w określonej wysokości.

FIRMOWA DOKUMENTACJA

Przedsiębiorca w Szwecji powinien prowadzić dokumentację firmy w sposób rzetelny i przejrzysty. Zachowanie porządku dokumentów jest szczególnie istotne, gdy zbliża się termin rozliczenia z urzędem podatkowym albo w firmie przeprowadzana jest kontrola.

Każdy szwedzki przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania faktur, na podstawie których dokonywane są rozliczenia.

Firmowa dokumentacja powinna być przechowywana przez okres co najmniej siedmiu lat od daty wystawienia. Archiwizowanie powinno odbywać się w formie, jaką posiada dokument – dokumenty elektroniczne można zapisywać w formie cyfrowej, natomiast dokumenty papierowe muszą zostać zachowane w pierwotnej formie. Przedsiębiorca w Szwecji może zarchiwizować dokumenty na terenie firmy albo zlecić to zadanie firmie zewnętrznej. Trzeba jednak pamiętać, że w razie ewentualnej kontroli z urzędu magazyn jest zobligowany do udostępnienia przechowywanej dokumentacji.

Regularne monitorowanie płatności oraz weryfikacja bieżących należności i zobowiązań to najlepszy sposób na zachowanie przejrzystej sytuacji finansowej.

Dokumentacja szwedzkiej firmy dzielona jest na pierwotną i wtórną. W skład dokumentacji pierwotnej wchodzą między innymi deklaracje roczne, deklaracje VAT, dokumenty kosztowe i przychodowe, rejestry rachunków, bilanse oraz dokumenty kadrowe. Do dokumentacji wtórnej zalicza się takie dokumenty jak zawarte przez firmę umowy i dokumentacja magazynowa.

OBOWIĄZEK AUDYTU

Obowiązek audytu dotyczy wybranych przedsiębiorstw działających na terenie Szwecji. Mianem audytora określa się osobę, która ukończyła specjalistyczne szkolenie i posiada kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem. Szwedzki audytor to auktoriserad revisor, czyli audytor uprawniony albo revisor godkänd, czyli audytor zatwierdzony.

Audyt ma na celu ocenę rocznych sprawozdań spółki i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. Audytor potwierdza wiarygodność dokumentów bez ingerowania w księgowość szwedzkiej firmy.

Z obowiązku przeprowadzania audytu zwolnione są firmy jednoosobowe, małe spółki handlowe oraz małe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorstwa, których dotyczy obowiązek audytu w Szwecji.

W przypadku małych stowarzyszeń gospodarczych audyt może zostać przeprowadzony przez osobę bez tytułu uprawnionego bądź zatwierdzonego audytora, jednak musi być to osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

RODZAJE FIRM W SZWECJI

Jako mieszkańcy kraju należącego do Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Polacy mają prawo do założenia firmy w Szwecji na równi z obywatelami tego kraju. Samo otworzenie działalności nie jest skomplikowane, jednak przebieg całego procesu i czas jego trwania uzależnione są od rodzaju działalności, którą zamierzamy rozpocząć.

Typy działalności gospodarczej w Szwecji to:

 • firma jednoosobowa (enskild nӓringsidkare),
 • spółka cywilna (enkelt bolag),
 • spółka handlowa (HB – Handelsbolag),
 • spółka komandytowa (KB – Kommanditbolag),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AB – Aktiebolag),
 • filia firmy zagranicznej (Filial),
 • stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk fӧrening),
 • fundacja (stiftelse),
 • Europejska Spółka Akcyjna (Europabolag).

Różnorodność wymagań i formalności związanych z rejestracją działalności sprawiają, że najpopularniejszymi typami przedsiębiorstw są firmy jednoosobowe. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe są dla obcokrajowców najbardziej niedostępne ze względu na szereg skomplikowanych formalności i konieczność wniesienia kapitału zakładowego o dużej wysokości.

Najpopularniejsze typy przedsiębiorstw w Szwecji.

SZWEDZKA FIRMA JEDNOOSOBOWA

Szwedzka firma jednoosobowa nie wymaga zatrudniania księgowego. Rachunkowość jest stosunkowo prosta, jednak właściciel firmy nie będzie mógł prowadzić płynnej działalności bez znajomości przynajmniej podstaw księgowości – ustaleń, które zawiera Ustawa o rachunkowości i prawidłowego księgowania transakcji finansowych przedsiębiorstwa.

Właściciel firmy jednoosobowej w Szwecji odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.

Enskild nӓringsidkare, czyli działalność jednoosobowa w Szwecji nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że szwedzki podatek dochodowy rozliczany jest na zasadach dla osób fizycznych. Dzieli się go na podatek krajowy i podatek lokalny. Stawka podatku krajowego uzależniona jest od dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Podatek lokalny płacony na rzecz gminy (kommun) i regionu (landsting) uzależniony jest od miejsca zamieszkania bądź miejsca stałej siedziby firmy.

Podatek dochodowy w Szwecji - stawki w 2020 roku.

Podatek dochodowy w Szwecji opłacany jest w formie zaliczek. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się każdego miesiąca na podstawie zysku zadeklarowanego na początku danego roku podatkowego.

Kiedy wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy w Szwecji?

Firma jednoosobowa, która prowadzi sprzedaż towarów bądź usług opodatkowanych podatkiem VAT ma obowiązek doliczania do każdej transakcji odpowiedniej stawki podatku VAT (moms). Szwedzki VAT rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej, którą należy składać raz na miesiąc, raz na kwartał albo raz do roku.

Stawki podatku VAT w Szwecji wynoszą:

 • 25% (stawka podstawowa),
 • 12% (stawka zredukowana dla artykułów spożywczych, hoteli, rękodzieła itd.),
 • 6% (stawka niska dla gazet, książek, transportu osobowego itd.).

SZWEDZKA SPÓŁKA

Szwedzka księgowość dla spółek jest bardziej skomplikowana niż w przypadku działalności jednoosobowej, dlatego zalecane jest zatrudnienie księgowego albo powierzenie rachunków firmy profesjonalnej zewnętrznej firmie księgowej.

Właściciele szwedzkiej spółki odpowiadają za zobowiązania firmy do wysokości kapitału zakładowego.

Założenie spółki w Szwecji wymaga wniesienie kapitału zakładowego w określonej wysokości, który powinien zostać zdeponowany na firmowym koncie bankowym. Wysokość kapitału początkowego waha się od 50 000 SEK dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do 500 000 SEK w przypadku spółek akcyjnych.

Szwedzka spółka zakładana jest na podstawie aktu założycielskiego, który należy podpisać w obecności notariusza. W ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania dokumentu konieczne jest dokonanie rejestracji do Bolagsverket, czyli szwedzkiego Rejestru Przedsiębiorstw.

Spółka posiada osobowość prawną, a szwedzki podatek dochodowy obliczany na bazie zysku osiągniętego w danym roku podatkowym wynosi 28%. Opłaca się go w formie comiesięcznych zaliczek wyliczanych na podstawie zadeklarowanego dochodu firmy – wstępną deklarację można skorygować w trakcie trwania danego roku

Zaliczki na podatek dochodowy – terminy:

 • do 17 stycznia
 • do 12 lutego
 • do 12 marca
 • do 12 kwietnia
 • do 12 maja
 • do 12 czerwca
 • do 12 lipca
 • do 17 sierpnia
 • do 12 września
 • do 12 października
 • do 12 listopada
 • do 12 grudnia

Jeśli szwedzka spółka prowadzi sprzedaż towarów albo usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, przedsiębiorca powinien wpisać firmę do rejestru VAT oraz naliczać i odprowadzać odpowiednia stawkę podatku. Podatek VAT w Szwecji wynosi 25%, 12% i 6% – rozlicza się go w formie deklaracji podatkowej wysyłanej do urzędu raz na miesiąc, raz na kwartał albo raz do roku.

Jakie są stawki podatku VAT w Szwecji?

KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SZWECJI

Prowadzenie własnej firmy w Szwecji to sposób na zyskanie kontroli nad kwestiami finansowymi i realnego wpływu na wysokość zysku, jednak własna działalność oznacza również konieczność ponoszenia określonych kosztów. Zakres oraz wysokość kosztów uzależnione są od charakteru świadczonych usług i rodzaju działalności, a szwedzki przedsiębiorca jest zobowiązany do udowodnienia zasadności ich poniesienia.

Podstawowym kosztem przedsiębiorstwa w Szwecji są podatki – podatek dochodowy, podatek VAT i podatki za pracowników. Podatki odprowadzane są cyklicznie zgodnie z określonymi stawkami i terminami wyznaczonymi przez Skatteverket. Szwedzki podatek dochodowy waha się od 30% do 55% od zysku firmy, dla osób prawnych jest to 28%. Stawki podatku VAT (moms) to 25%, 12% i 6%, natomiast łączna suma podatku pracodawcy wynosi 31,42% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika i innych świadczeń.

W przypadku spółek kolejnym kosztem jest konieczność utworzenia kapitału początkowego w wysokości od 25 000 SEK do 500 000 SEK, który należy zdeponować na bankowym rachunku firmowym.

Koszty firmy wyliczane są przy pomocy faktur wystawianych przez dostawców, tak zwanych faktur kosztowych, które stanowią potwierdzenie faktycznie poniesionych kosztów. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest także skrupulatne kontrolowanie poprawności danych zawartych na fakturach, a w szczególności wykazanych w dokumentach kwot – wartości towarów i stawek podatku VAT – oraz danych identyfikacyjnych firmy.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji można podzielić na stałe i zmienne. Koszty stałe rozumiane są jako koszty, które można ustalić z wyprzedzeniem, ponieważ ponoszone są regularnie. Koszty zmienne ulegają zmianom w zależności od aktualnego zapotrzebowania firmy – dotyczą głównie urządzeń, materiałów i artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Co wchodzi do kosztów stałych w szwedzkiej firmie?
Co wchodzi do kosztów zmiennych w szwedzkiej firmie?

PODATKI W SZWECJI

Firmy w Szwecji mają obowiązek opłacania stosownych podatków – podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz podatku od zatrudniania pracowników.

Jeśli szwedzki pracodawca posiada pracowników jest zobowiązany do opłacania podatku i składek, które wchodzą w skład tak zwanego podatku pracodawcy, czyli arbetsgivaravgifter. Są to między innymi: podatek od wynagrodzenia w wysokości 11,62%, składka emerytalna w wysokości 10,21% oraz składki ubezpieczeniowe w wysokości 3,55%.

Szwedzki podatek pracodawcy wynosi łącznie 31,42% od podstawy opodatkowania, czyli kwoty wynagrodzenia brutto oraz pozostałych świadczeń pracowniczych.

Podatek dochodowy w Szwecji dotyczy każdego przedsiębiorcy, zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. Na podatek dochodowy składają się dwie części: podatek krajowy oraz podatek lokalny przeznaczony na finansowanie danej gminy (kommun) lub regionu (landsting).

Elementy podatku dochodowego w Szwecji.

Krajowy podatek dochodowy dla osób fizycznych, w tym firm jednoosobowych, wyliczany jest na podstawie dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Podatek dla osób prawnych wynosi 28% od zysku przedsiębiorstwa. Lokalny podatek dochodowy waha się w zależności od miejsca zamieszkania lub stałej siedziby firmy – wynosi od 30% do 35%.

Stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych w Szwecji na rok 2020:

dochód do opodatkowania podatek krajowy podatek lokalny
od 0 do 490 700 SEK 0% 30-35%
powyżej 509 300 SEK 20% 30-35%

 

Szwedzki podatek dochodowy opłacany jest w postaci zaliczek ustalanych na podstawie deklaracji zysku przewidywanego w danym roku. Dochód firmy szacuje się na etapie rejestracji firmy, a następnie na początku każdego kolejnego roku.

Kiedy wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy w Szwecji?

Szwedzki podatek VAT, tak zwany moms, dotyczy przedsiębiorstw, które oferują sprzedaż towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu. Naliczany jest do każdej transakcji niezależnie od etapu produkcji czy dystrybucji. Jako transakcję rozumie się sprzedaż towarów, świadczenie usług, wymianę i wypłatę własną z firmy.

Obowiązek opłacania podatku VAT wiąże się z możliwością jego odliczania. Szwedzka firma posiadająca takie prawo opłaca jedynie różnicę pomiędzy naliczanym od sprzedaży podatkiem należnym a płaconym za zakupy podatkiem naliczonym.

Biznes w Szwecji powinien zostać wpisany do rejestru VAT, jeśli:

 • firma przemieszcza towary niezbędne do prowadzenia działalności do innego kraju Unii Europejskiej bez zmiany właściciela towaru,
 • firma sprzedaje towary bądź usługi do innych krajów Unii Europejskiej,
 • firma sprzedaje towary bądź usługi do krajów spoza Unii Europejskiej.

Stawki podatku VAT w Szwecji wynoszą:

 • 25% (stawka podstawowa),
 • 12% (stawka zredukowana dla artykułów spożywczych, hoteli, rękodzieła itd.),
 • 6% (stawka niska dla gazet, książek, transportu osobowego itd.).

Podatek VAT w Szwecji rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej. Częstotliwość składania deklaracji uzależniona jest od wielkości firmy i rocznych obrotów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien określić częstotliwość składania deklaracji podatkowej podczas składania wniosku o rejestrację w urzędzie skarbowym – Skatteverket. Szwedzki VAT można rozliczać na trzy sposoby:

 • raz do roku lub raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc – w przypadku małych firm o obrotach nieprzekraczających miliona koron szwedzkich rocznie,
 • raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc – w przypadku średnich przedsiębiorstw, których obroty wynoszą od miliona do czterdziestu milionów SEK rocznie,
 • raz na miesiąc – w przypadku dużych firm, których obroty przekraczają czterdzieści milionów koron rocznie.
Termin płatności podatku VAT upływa 12-go dnia każdego miesiąca. Średnie przedsiębiorstwa mogą opłacać podatek do 26-go dnia każdego miesiąca.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Działalność firmy niekiedy wymaga zatrudnienia pracowników. Pracodawca w Szwecji zobligowany jest do dopełniania określonych obowiązków względem podwładnych oraz urzędów.

Firma zatrudniająca pracowników tymczasowych pochodzących spoza Szwecji jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu do Urzędu ds. Środowiska Pracy. Konieczne jest także zgłoszenie zatrudniania pracowników do Skatteverket, czyli urzędu skarbowego. Zezwolenie na pracę nie jest potrzebne, jeśli pracownik pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej. Natomiast, gdy pracownik jest obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej, należy skontaktować się ze szwedzkim Urzędem ds. Migracji – Migrationverket.

Koszty pracodawcy dotyczą nie tylko kwestii związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, ale również z koniecznością płacenia stosownych podatków od zatrudnienia.

Koszty związane z zatrudnianiem pracowników, jakie ponosi szwedzki pracodawca, tak jak w przypadku kosztów firmy, dzielone są na koszty stałe i koszty zmienne. Każdy z nich powinien być odpowiednio udokumentowany i zaewidencjonowany.

Jakie koszty stałe wiążą się z zatrudnieniem pracowników w firmie w Szwecji?

Pracodawca opłaca podatki i składki, które wchodzą w skład podatku pracodawcy – arbetsgivaravgifter – między innymi podatek od wynagrodzenia w wysokości 11,62%, składkę emerytalną w wysokości 10,21% i składki ubezpieczeniowe w wysokości 3,55%. Szwedzki podatek pracodawcy naliczany jest od podstawy opodatkowania: kwoty wynagrodzenia brutto oraz pozostałych świadczeń i wynosi łącznie 31,42%.

Jakie koszty zmienne wiążą się z zatrudnieniem pracowników w firmie w
Szwecji?

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby jest czasowo niezdolny do pracy. Szwedzki pracodawca powinien ustalić wysokość należnego świadczenia chorobowego pracownika na podstawie wysokości wynagrodzenia oraz innych wypłaconych świadczeń. Wysokość zasiłku chorobowego to 80% średniego wynagrodzenia z uwzględnieniem ewentualnych dodatków pracowniczych.

Obowiązki pracodawcy z zakresu szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń stanowiskowych czy udostępniania odzieży roboczej uzależnione są od charakteru działalności firmy w Szwecji. Za kwestie związane z BHP odpowiada Mynak – szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy.