Rozliczanie podatku w Szwecji

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Szwedzki obowiązek podatkowy dotyczy każdej osoby zatrudnionej oraz prowadzącej własną działalność na terenie kraju. Prowadzenie firmy w Szwecji wiąże się z szeregiem formalności, których powinien dopełnić przedsiębiorca – od dotrzymywania terminów rozliczeń z urzędem skarbowym poprzez opłacanie stosownych podatków. Warto wiedzieć, jakich przepisów i terminów ustalonych przez urząd musi przestrzegać szwedzki przedsiębiorca, aby uniknąć konsekwencji związanych z nieterminowymi płatnościami czy niedostarczonymi dokumentami. Szczegółowy zakres podatków oraz ich wysokość uzależnione są od formy prawnej i rodzaju działalności, obrotów firmy oraz tego, czy firma w Szwecji zatrudnia pracowników.

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Szwecji, które mieszkają na terenie kraju są zobowiązanie do opłacania stosownych podatków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Niewywiązywanie się z obowiązku podatkowego w wyznaczonych przez szwedzki urząd skarbowy terminach grozi konsekwencjami finansowymi – poza karnymi odsetkami na przedsiębiorcę może zostać nałożona administracyjna kara grzywny.

Osoby, które uzyskują dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji powinny zapoznać się z aktem prawnym regulującym relacje dochodowe obu krajów.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 19 listopada 2004 roku reguluje kwestie związane z obowiązkiem podatkowym wobec obu krajów. Dzięki temu uzyskane dochody nie ulegają podwójnemu opodatkowaniu, a obowiązek podatkowy w Szwecji spełniany jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szwedzkie podatki to podstawowy koszt przedsiębiorstwa. Należy odprowadzać je cyklicznie według określonych stawek i w terminach ustalonych przez urząd podatkowy w Szwecji Skatteverket. Rodzaj i wysokość podatków zależą od formy prawnej i charakteru prowadzonej działalności, obrotów w danym roku podatkowym oraz od tego, czy szwedzki przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Jakie podatki obowiązują w Szwecji?

Podatek dochodowy w Szwecji dla osób fizycznych, między innymi dla firm jednoosobowych wyliczany jest na zasadach ogólnych – na podstawie dochodu uzyskanego przez firmę w ciągu danego roku. Szwedzki podatek dochodowy dla osób prawnych, w tym spółek, w 2020 roku wynosi 28% od zysku firmy. Podatek należy opłacać w formie comiesięcznych zaliczek, których wysokość wyliczana jest przez urząd na podstawie deklaracji przewidywanego w danym roku podatkowym zysku. Deklaracja zysku składana jest podczas rejestracji działalności w urzędzie skarbowym oraz na początku każdego kolejnego roku podatkowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Stawki.

Podatek VAT w Szwecji (Mervärdesskatt), czyli tak zwany moms, opłacany jest przez przedsiębiorstwa oferujące sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu. Szwedzki VAT należy naliczać do wszystkich przeprowadzanych transakcji na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Warto pamiętać, że transakcja rozumiana jest jako sprzedaż towarów, świadczenie usług, wymiana lub wypłata własna z firmy. Podatek VAT rozlicza się przy pomocy deklaracji podatkowej, którą należy składać do urzędu skarbowego – Skatteverket raz do roku, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc.

Podatek VAT w Szwecji - Stawki.

Przedsiębiorstwa w Szwecji, które zatrudniają pracowników poza podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT zobowiązane są do opłacania podatku pracodawcy. Szwedzki podatek od zatrudnienia (Arbeidsgiveravgift) i zaliczka na podatek dochodowy pracownika (Forskuddstrekk) wyliczane są na podstawie wynagrodzenia brutto pracownika uwzględniającego również pozostałe świadczenia pracownicze.

REZYDENCJA PODATKOWA

Szwedzki rezydent podatkowy to osoba, która przebywa na terenie kraju nieprzerwanie przez co najmniej sześć miesięcy i posiada stałe miejsce zamieszkania. Rezydencja podatkowa wiąże się również z istotnymi powiązaniami ze Szwecją – rezydent podatkowy powinien posiadać centrum interesów osobistych i gospodarczych, tak zwane centrum interesów życiowych, na terytorium kraju. Oznacza to, że rezydenci na stałe mieszkają i pracują w Szwecji.

Rezydencja podatkowa oznacza miejsce obowiązku podatkowego danej osoby. Jest ściśle powiązana z czasem przebywania na terenie danego kraju w ciągu roku oraz z centrum interesów gospodarczych i osobistych.

Szwedzki rezydent podatkowy, który posiada obywatelstwo kraju albo przebywał tam przez minimum dziesięć lat po opuszczeniu Szwecji zachowuje rezydencję przez okres pięciu lat od daty opuszczenia kraju. Warto wiedzieć, że przepisy podatkowe w Szwecji pozwalają na opodatkowanie podatkiem dochodowym zysków ze sprzedaży akcji szwedzkiej spółki nawet do dziesięciu lat od daty utraty rezydencji podatkowej.

Osoby, które przebywają na terenie Szwecji krócej niż 183 dni w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy uznawane są za nierezydentów i mają prawo do opodatkowania zryczałtowaną kwotą podatku dochodowego SINK w wysokości 25% od kwoty wynagrodzenia brutto. Podatek SINK nie wymaga składania rocznej deklaracji podatkowej, jednak uniemożliwia dokonanie odliczeń, a tym samym zwrot podatku w Szwecji.

ULGI PODATKOWE

Szwedzka deklaracja podatkowa składana raz do roku przez pracowników i przedsiębiorców powinna zawierać wszystkie informacje związane z osiągniętymi przychodami i kosztami poniesionymi w danym roku podatkowym. Roczne rozliczenie ze Skatteverket to także szansa na odliczenie niektórych kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej albo wykonywaną pracą.

Szwedzkie ulgi podatkowe przeznaczone są dla osób, których dochód uzyskany w Szwecji przekracza 90% dochodu ogólnego.

Zwrot podatku ze Szwecji wyliczany jest na podstawie informacji, które posiada urząd skarbowy oraz dokumentów załączonych do zeznania podatkowego. Wszelkie poniesione koszty, które kwalifikują się do odliczenia należy odpowiednio udokumentować – tylko wtedy urząd uwzględni przysługujące ulgi.

Przepisy podatkowe obowiązujące w Szwecji pozwalają rezydentom podatkowym na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodu oraz prywatnych składek emerytalnych.

Odliczenia i ulgi podatkowe w Szwecji

Szwedzkie rozliczenie na warunkach ogólnych uprawnia podatnika do odliczenia określonych ulg związanych z pracą i mieszkaniem w Szwecji. Koszty dojazdów do pracy należy udokumentować przedstawiając rachunki za paliwo czy bilety parkingowe. Trzeba jednak pamiętać, że odległość pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania powinna wynosić co najmniej 5 kilometrów albo dojazd samochodem powinien oszczędzać minimum dwie godziny czasu w porównaniu do dojazdu innymi środkami transportu. Jeśli szwedzki pracownik chce odliczyć koszty związane z dojazdem do pracy środkami transportu publicznego, odległość między miejscem pracy a miejscem zamieszkania musi wynosić co najmniej 2 kilometry.

Podróż służbowa pracownika pozwala na odliczenie kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia. W tym celu konieczne jest okazanie kopii biletów lotniczych, promowych czy autokarowych, rachunków za paliwo oraz faktur lub paragonów dokumentujących wydatki związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem na czas podróży oddelegowanego pracownika.

Ulgi podatkowe w Szwecji obejmują także osoby, które prowadzą dwa gospodarstwa domowe – w Polsce i na terenie Szwecji. Podwójne gospodarstwo uprawnia do odliczania kosztów podróży do kraju ojczystego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. Poniesione koszty dokumentuje się biletami lotniczymi lub rachunkami za paliwo. Szwedzkie odliczenia dotyczą także mieszkania wynajmowanego w Szwecji – można odliczyć część kosztów związanych z czynszem za wynajem lokalu, energią elektryczną, gazem, ogrzewaniem oraz rachunkami za Internet i telefon.

Warto pamiętać, że osoby opodatkowane podatkiem SINK nie mają prawa do żadnych odliczeń. Ulgi podatkowe dotyczą jedynie rozliczenia z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych.

PODATEK DOCHODOWY

Szwedzki podatek dochodowy to podatek progresywny uzależniony od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. W przypadku osób fizycznych, czyli pracowników i właściciele firm jednoosobowych, stawki podatku dochodowego w Szwecji wahają się od 30% do ponad 50%.

Szwedzkich podatników obowiązuje progresywna skala podatkowa. Ostateczna wysokość uzależniona jest od dochodu, który warunkuje przynależność do grupy podatkowej oraz od miejsca zamieszkania lub siedziby prowadzonej działalności.

Krajowy podatek dochodowy w Szwecji wynosi od 0% do 20% w zależności od wysokości uzyskanego dochodu. Kommun i Landsting, czyli szwedzkie lokalne podatki dochodowe

uzależnione są od gminy bądź regionu, do którego przypisany jest podatnik – ich stawki wynoszą od 30-35%. Wpływy z podatków lokalnych przeznaczane są na finansowanie miejscowego systemu opieki zdrowotnej czy systemu szkolnictwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Stawki.

Osoby prawne, w tym szwedzkie spółki, opłacają podatek dochodowy 2020 w sta ł e wysokości 28% od zysku firmy. Osoba, która nie jest szwedzkim rezydentem podatkowym, a która pracuje u szwedzkiego bądź zagranicznego pracodawcy, podlega opodatkowaniu stawką zryczałtowaną. W takich sytuacjach stawka odprowadzanego podatku dochodowego (SINK – statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) wynosi 25%.

Szwedzki podatek dochodowy w 2020 roku wynosi:

  • dla pracowników zagranicznych (nie będących rezydentami podatkowymi) – 25%,
  • dla osób fizycznych – 0-20% (podatek krajowy) + 30-35% (podatek lokalny),
  • dla osób prawnych – 28%.

Osób niebędących szwedzkimi rezydentami podatkowymi pracujących dla firmy bez stałej siedziby na terenie kraju podatek dochodowy w Szwecji nie obowiązuje. Dotyczy to jedynie pracowników, którzy spędzili w Szwecji poniżej 183 dni w ciągu roku.

Podatek dochodowy, który opłaca szwedzka firma wyliczany jest na podstawie deklaracji przewidywanego zysku na dany rok podatkowy. Deklaracja zysku składana jest na etapie rejestracji działalności w urzędzie skarbowym – Skatteverket, następnie urząd wylicza zaliczki na szwedzki podatek dochodowy, które należy opłacać każdego miesiąca w wyznaczonych przez urząd terminach.

Zaliczki na podatek dochodowy w Szwecji - Terminy.

Jeśli faktyczny dochód osiągany w ciągu roku będzie rozbieżny z dochodem zadeklarowanym do urzędu, firma ma możliwość skorygowania wstępnej deklaracji w trakcie trwania danego roku podatkowego. Ostateczna deklaracja podatkowa składana jest pod koniec roku podatkowego – stanowi podstawę do wyliczenia kwoty podatku do zwrotu lub zapłaty. Szwedzka deklaracja podatkowa wysyłana jest przez Skatteverket na cyfrową skrzynkę pocztową albo tradycyjnie w formie druku dostarczanego pod wskazany adres.

PODATEK VAT

Szwedzki podatek VAT (moms), czyli podatek od towarów i usług określany jest na podstawie przeprowadzanej transakcji – rodzaju towaru bądź świadczonej usługi. Dotyczy wszystkich przeprowadzanych przez przedsiębiorcę transakcji na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Z obowiązku rejestracji jako płatnik szwedzkiego podatku VAT zwolnione są przedsiębiorstwa, których wszyscy klienci figurują w rejestrze VAT.

Podatek VAT w Szwecji naliczany jest od każdej transakcji przeprowadzanej przez firmę, która podlega opodatkowaniu – sprzedaży towarów, świadczenia usług, wymiany lub wypłaty własnej.

Obowiązek zapłaty podatku VAT oznacza, że firma w Szwecji ma prawo do dokonania stosownych odliczeń. Przedsiębiorca powinien opłacać jedynie różnicę między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Szwedzki podatek należny to podatek naliczany od sprzedaży natomiast szwedzki podatek naliczony to podatek płacony za zakupy. Przedsiębiorca może odliczać podatek naliczony, jeśli transakcja dotyczy zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności firmy. Z możliwości odliczeń wyłączone są na przykład samochody osobowe.

W Szwecji obowiązują trzy stawki moms: podstawowa 25%, zredukowana 12% i niska 6%. Stawka zredukowana dotyczy artykułów spożywczych, usług hotelowych, campingów czy rękodzieła. Stawka niska obowiązuje w przypadku prasy, wydarzeń kulturalnych, usług transportu osobowego i praw autorskich do niektórych dzieł sztuki.

Podatek VAT w Szwecji - Stawki.

Podatek VAT w Szwecji przedsiębiorca rozlicza na podstawie deklaracji podatkowej, którą należy dostarczyć do Skatteverket w wyznaczonych przez urząd terminach. W zależności od wielkości firmy oraz jej obrotów szwedzka deklaracja VAT składana jest raz na miesiąc, raz na trzy miesiące bądź raz do roku.

Termin płatności podatku VAT upływa 12-go dnia każdego miesiąca, jedynie średnie przedsiębiorstwa mogą opłacać podatek do 26-go dnia każdego miesiąca.

Szwedzki VAT nie jest naliczany między innymi w przypadku takich branż jak usługi finansowe, usługi bankowe, opieka medyczna i edukacja. VAT nie jest naliczany również wtedy, gdy towary eksportowane są do kraju spoza Unii Europejskiej. Jeśli firma sprzedaje towary do nabywcy prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej, który jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT, podatek VAT w Szwecji nie jest naliczany, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Podatek moms należy naliczać, gdy nabywca nie figuruje jako płatnik podatku VAT.

WPIS DO REJESTRU VAT

Rejestr VAT w Szwecji skupia przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do naliczania oraz odprowadzania podatku od towarów i usług w określonej wysokości. Wpis do szwedzkiego rejestru VAT możliwy jest za pośrednictwem platformy elektronicznej urzędu skarbowego skatteverket.se albo w formie papierowej za pomocą formularza SKV 4620, który należy dostarczyć bezpośrednio do lokalnej placówki Skatteverket.

Wpis do szwedzkiego rejestru płatników podatku VAT jest równoznaczny z obowiązkiem prowadzenia księgowości w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w Szwecji przepisami podatkowymi oraz naliczania i opłacania podatku od sprzedaży towarów i usług.

Biznes w Szwecji należy wpisać do rejestru VAT, jeśli:

  • firma przemieszcza towary niezbędne do prowadzenia działalności do innego kraju Unii Europejskiej bez zmiany właściciela towaru,
  • firma sprzedaje towary bądź usługi do innych krajów Unii Europejskiej,
  • firma sprzedaje towary bądź usługi do krajów spoza Unii Europejskiej.

Szwedzka firma zobowiązana do naliczania i opłacania podatku VAT powinna zostać zarejestrowana jako płatnik VAT-u nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Jeśli wszyscy klienci firmy figurują w szwedzkim rejestrze VAT, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku dokonania wpisu do rejestru podatku VAT.

Wpis do rejestru VAT w Szwecji oznacza także konieczność prowadzenia dokumentacji wskazującej na wysokość naliczanego podatku. Szwedzki płatnik VAT powinien wystawiać dokumenty sprzedaży uwzględniające procent podatku, który wchodzi w cenę sprzedaży towaru bądź usługi. Jedynie faktury zawierające kwotę VAT umożliwiają odliczenie naliczonego podatku.

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI VAT

Mervärdesskatt to obowiązujący w Szwecji podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług. Naliczany jest od każdej opodatkowanej transakcji niezależnie od etapu produkcji czy dystrybucji, a rozlicza się go w formie deklaracji podatkowej. Szwedzka deklaracja podatkowa VAT składana przez przedsiębiorcę powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące transakcji, których dotyczy podatek moms.

Deklaracja VAT w Szwecji składana jest raz na miesiąc, raz na trzy miesiące lub raz do roku.

Częstotliwość rozliczania z urzędem skarbowym uzależniona jest od wielkości firmy oraz rocznych obrotów z prowadzonej działalności. Określa się ją podczas rejestracji przedsiębiorstwa w Skatteverket na wypełnianym wniosku rejestracyjnym.

Kiedy rozliczany jest szwedzki VAT?

Płatnicy podatku VAT w Szwecji powinni uiszczać podatek najpóźniej do 12-go dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią średnie przedsiębiorstwa, które mają możliwość opłacania podatku do 26-go dnia każdego kolejnego miesiąca.

PODATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

Firma zatrudniająca pracowników poza standardowymi podatkami takimi jak szwedzki podatek dochodowy czy moms zobowiązana jest do opłacania specjalnego podatku pracodawcy. Podatek pracodawcy w Szwecji to Arbetsgivaravgifter, w skład którego wchodzi między innymi podatek od zatrudnienia, składka emerytalna pracownika czy składki ubezpieczeniowe.

Szwedzki pracodawca ma obowiązek odprowadzania podatków i składek związanych z zatrudnianiem pracowników. Arbetsgivaravgifter wyliczany od podstawy opodatkowania, czyli kwoty wynagrodzenia brutto i pozostałych świadczeń pracowniczych wynosi 31,42%.

Szwedzki podatek pracodawcy wyliczany jest od podstawy opodatkowania, a jego wysokość wynosi 31,42%.

Wysokość szwedzkiego podatku pracodawcy to 31,42% od kwoty wynagrodzenia brutto i pozostałych świadczeń. W jego skład wchodzą między innymi:

  • podatek od zatrudnienia – 11,62%,
  • składka emerytalna – 10,21%,
  • składki ubezpieczeniowe – 3,55%.

Zatrudnienie pracowników w Szwecji należy zgłosić do Skatteverket, który będzie dostarczał pracodawcy formularze PAYE niezbędne do naliczenia i opłacenia podatku od zatrudnienia. Na otrzymanym druku wyszczególnia się składki pracodawcy oraz podatek za pracowników – trzeba wykazać wysokość wynagrodzenia pracownika, inne świadczenia pracownicze, kwotę wyliczonego podatku i składek.

Termin zapłaty podatku pracodawcy przypada 12-go dnia każdego miesiąca. Podatek od zatrudnienia wpłacany jest na indywidualny rachunek w szwedzkim urzędzie skarbowym.

INNE PODATKI

W Szwecji istnieją również podatki określane jako korporacyjne. Szwedzkie podatki korporacyjne to między innymi: podatek od przedsiębiorstw, podatek od nieruchomości, opłata skarbowa od kredytu hipotecznego czy podatki ekologiczne (podatek od energii, podatek węglowy, podatek siarkowy).

Opodatkowane zyski kapitałowe pochodzące ze sprzedaży spółki traktowane są jako dochód z działalności gospodarczej ze stawką podatku 22%. Zwolnienie z podatku dotyczy zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży udziałów spółki będącej szwedzkim rezydentem. Warunkiem jest przeznaczenie środków na cele działalności gospodarczej. Jeśli spółka posiada rezydenturę na terenie Unii Europejskiej cele działalności gospodarczej uznawane są, gdy spółka posiada minimum 10% akcji spółki zależnej. Jeśli spółka działa poza Unią Europejską, jej wielkość powinna być porównywalna do takich form jak szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy szwedzkie stowarzyszenie gospodarcze.

Przedsiębiorstwa opłacają także roczny podatek od nieruchomości w Szwecji. Opodatkowaniu podlegają wszystkie nieruchomości poza lokalami mieszkalnymi i zabudową bliźniaczą. Szwedzki podatek od nieruchomości wynosi od 0,2% do 2,8% i podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania osób prawnych. Przeniesienie bądź udzielenie kredytu hipotecznego z oprocentowaniem 2% na nieruchomości i prawa użytkowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 1,5% (dla osób fizycznych) lub 4,25% (dla osób prawnych).

W Szwecji funkcjonuje również podatek od dywidendy. Kupongskatten, czyli szwedzki podatek od dywidendy pobierany jest u źródła, a jego wysokość wynosi 30%.

IMPORT I EKSPORT

Wymiana towarów pomiędzy Polską a Szwecją możliwa jest dzięki przynależności obu krajów do Unii Europejskiej (UE). Szwedzki import i eksport wymagają stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z opłatami celnymi i podatkiem VAT. Poszczególne towary posegregowano w kategorie zgodne z ustalonymi stawkami i taryfami celnymi. Wysokość opłat celnych określa Szwedzki Urząd CelnyTullverket.

Podatek VAT naliczany od importu towarów należy zgłaszać w deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego – Skatteverket. W przypadku firm niebędących płatnikami szwedzkiego VAT-u import należy zgłosić bezpośrednio do urzędu celnego (Tullverket). Wartość celna towarów powinna zostać podana w koronach szwedzkich (SEK). Większość towarów objęta jest podstawową stawką VAT w wysokości 25% od ich wartości. Stawka zredukowana w wysokości 12% dotyczy głównie artykułów spożywczych z wykluczeniem tytoniu i alkoholu, natomiast stawka niska w wysokości 6% obejmuje książki i czasopisma.

Osoba, która wjeżdża na teren Szwecji z obszaru Unii Europejskiej nie opłaca cła za rzeczy przeznaczone do użytku osobistego.

Szwedzka taryfa celna wynosi od 0% do 20%, a kwota do zapłaty uzależniona jest od zadeklarowanej wartości towaru z uwzględnieniem kosztu transportu do granicy Unii Europejskiej.

Ograniczenia związane z wwozem na teren Szwecji dotyczą zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi oraz strzykawek lekarskich z igłami. Do Szwecji nie wolno wwozić narkotyków, środków dopingujących i pornografii. W przypadku wywozu towarów restrykcje dotyczą między innymi materiałów palnych, produktów o znaczeniu strategicznym i przedmiotów o szczególnej wartości dla kultury.